Aktionsforskning

”Det som kännetecknar och särskiljer människor är frågorna de ställer, snarare än vad de påstår.”
Professor Reg Revans

”The marvelous thing about a good question is that it shapes
our identity as much by the asking as it does by the answering.”
David Whyte, poet

Jag är en aktionsforskare som ser världen; naturen, människor och organisationer som, inte bara sammanhängande, utan även interagerande, samskapande och omförfattande delar.

Min mastersutbildning vid Ashridge Business School i Storbritannien var grundad på aktionsforskningens principer. Min andra mastersutbildning, vid Middlesex University i London, hade en organisationspsykologisk inriktning och jag använde aktionsforskning som metod. 

Aktionsforskning är en utvecklingsmetod som utgår från idén att kunskap inte bara utvecklas genom teori, utan även genom praktisk handling.

Vidare är aktionsforskning en utvecklingsmetod för att få kunskap om sin egen praktik. Den sker i vardagens praktik utan att jag försöker separera eller distansera mig från det som ska utvecklas eller förändras.

Aktionsforskning ska ses som ett tolkande verktyg, där tyngdpunkten ligger på forskaren som medaktör och på förståelse av meningsskapande bakom handlande i stället för formulerandet av universella lagar. Jag bärs av idén att giltig kunskap även är den kunskap som utvecklas genom handling och samhandling, samtidigt som den är grundad i teori.

Det är min erfarenhet att lärande bäst sker genom direkt erfarenhet i konkreta situationer. Aktionsforskning handlar alltså om relationen mellan handlandet och förståelsen.

Aktionsforskning utförs utan att jag försöker distansera eller separera mig från den verksamhet eller det område som ska utvecklas. Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan.

Aktionsforskning är uppbyggd kring fyra moment som följer på varandra i en spiral som är ständigt repeterande:

  • planera
  • agera
  • observera
  • reflektera
%d bloggare gillar detta: